Menu
Your Cart

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.DIANAARMS.COM

Внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате уеб сайта!
Ако използвате  уеб сайта www.dianaarms.com  се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
В случай, че  НЕ ПРИЕМАТЕ настоящите условия, не използвайте услугите на  уеб сайта!
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Диана 95“ ООД, ЕИК 821170693, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. Цар Борис III 22, тел: +359877119907, имейл daniel_p.yordnaov@abv.bg, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.dianaarms.com, наричана по-долу за краткост САЙТ.

1. Условия за използване на Сайта
Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
Сайтът не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
Сайтът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
Сайтът не носи отговорност в случай, че при използването му или на материали от него за Потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.
Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях да бъдат изчерпани при подаване на заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, Потребителят ще бъде уведомен за промените и ще му бъдат предоставени алтернативни предложения.
Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Сайтът се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Сайтът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването му, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
При регистрацията на Сайта Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
Сайтът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
Потребителят получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на Сайтът, като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

2. Защита на личните данни
„Диана 95 ” ООД, ЕИК 821170693 е администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
„Диана 95“ ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Диана 95“ ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Диана 95“ ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

3. Авторски права и ограничения свързани с тях
Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта, за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на www.dianaarms.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани и/или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.
Сайтът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.dianaarms.com и лицето, публикуващо информацията.
Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от www.dianaarms.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
www.dianaarms.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

4. Представяни стоки и услуги на Сайта
Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева или Евро или Американски долари , в зависимост от предпочитаната от Потребителя валута и с включен ДДС. При промяна на валутния курс и неговото несъответствие, в предвид динамиката на Сайта, www.dianaarms.com не носи отговорност и си запазва правото да промени цената, спярямо актуалните й стойности, като се задължава да уведоми Потребителя в най-кратък срок за настъпилата промяна, спрямо неговата поръчка. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
www.dianaarms.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.
Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта
Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в Сайта www.dianaarms.com. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със „Диана 95“ ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на www.dianaarms.com , съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.
www.dianaarms.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена, освен в случаите, когато се отнася за различна от Български лев валута. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.dianaarms.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

6. Заплащане на закупени стоки и услуги
При заплащане в брой, с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка на www.dianaarms.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга.
При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на „Диана 95“ ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, www.dianaarms.com  изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

7. Доставка на закупени стоки
Срокът за доставка на заявените стоки или услуге, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя адрес е до 3 (три) работни дни, след потвърждаване на поръчката от Сайта. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на  www.dianaarms.com
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. www.dianaarms.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, Сайтът може да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни.
Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката.
При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на представител на „Диана 95“ ООД, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява  www.dianaarms.com
При установяване на външни видими дефекти на доставена стока, за които е подписан протокол за щети, Доставчикът е длъжен да подмени стоката с нова, като разходите за връщане и повторното й изпращане на Потребителя са за негова сметка.
При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.

8. Отказ от закупена стока
В срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването на стока, която е с ненарушен търговски вид и опаковка, а в случай на договор за услуга – от сключването на договора, Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи неустойка и без да дължи каквито и било разходи, с изключение на разходите по чл.54, ал.3 и чл.55 от Закона за защита на потребителите.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като изпрати съобщение на адреса на управление на „Диана 95“ ООД в горепосочения срок.
Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.
Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.
ВНИМАНИЕ: Правото на отказ от договора от страна на Потребителя НЕ СЕ прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им.

9. Други
www.dianaarms.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
www.dianaarms.com  си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и услуги, както и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line на Сайта www.dianaarms.com , чрез формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник от отдел On-line на тел: 359877119907, в рамките на работното време: от 10:00 до 16:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията.
При използване на Сайта www.dianaarms.com , Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
С натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта, потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на www.dianaarms.com, съдържащи се в настоящите Общи условия и се счита, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.